طرح یک آزمایش جالب در مورد جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه اول

جداسازی وشناسایی کاتیون های گروه اول:

به یک میلی لیتر محلول داده شده در یک محلول داده شده 3تا 4 قطرهHCLرقیق اضافه کنید وهم بزنید وسانتریفیوژ کنید.

      سفیدرنگ      HclPbcl2 + Pb2+

                    سفید رنگ      Ag++HclAgcl                             

محلول روی سرب رابه یک لوله آزمایش دیگر منتقل کنید ومجدداً یک قطره HCLرقیق اضافه کنید.اگررسوبی حاصل نشد محلول را دور بریزید.(در صورتی که محلول شامل یون های گروه های دیگر باشد،محلول را نگه دارید)                

به رسوب باقی مانده در لوله آزمایش یک میلی لیتر آب مقطر اضافه کنیدولوله رابه مدت سه دقیقه درحمام آب جوش قرار دهید.

                                  Pbcl2+ H2oPb2++2CL-                        

محلول رابه سرعت سانتریفیوژ کنید ومحلول رو سرب را به یک لوله آزمایش منتقل کنید.به این محلول یک قطره کرومات پتاسیم اضافه کنید،تشکیل رسوب زرد رنگ ، دلیل بر حضور یون سرب در محلول اولیه می باشد.

                      Pb2+ + Cro42-→Pbcro4  

                                        

                                     رسوب زرد رنگ    

به رسوب باقی مانده در لوله سانتریفیوژ برای اطمینان یک میلی لیتر دیگر آب مقطر جوش اضافه کنید ولوله رادرحمام آب جوش قرار دهید ومجداًسانتریفیوژ کنید.

محلول رادور بریزید وبه باقی مانده قطره قطره محلول آمونیاک کنید وهم بزنید اگر رسوب سیاه تشکیل شد، دلیل بر وجود یون جیوهΙ است.

                            

                   Cl- + [Agcl + 2NH3 [Ag (NH3)2    

                               

                             کمپلکس محلول (خاکستری تیره)   

اگر رسوب سفید رنگ کاملاًحل شد،محلول روی سرب سیاه رنگ را جدا کنید وبه آن قطره قطره محلول اسید نیتریک رقیق اضافه کنید تااسیدی شود ،تشکیل رسوب سفید رنگ، دلیل بر حضور یون Ag-در محلول اولیه است.  


موضوعات مرتبط: آز- شیمی عمومی

تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ | 21:33 | نویسنده : دکتر عنایت اله مرادی روفچاهی |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.